Přejít k obsahu

Správa budov a investic

adresa: Kollárova 19, Plzeň - vnitřní město
telefon: +420 37763 1700
vedoucí: Sekyra Vilém, Ing.
Ing. Jan Kratochvíl, DiS. - referent pasportizace budov
Pavel Hohaus - technický zaměstnanec
Jitka Šafrová - provozní referentka PS-SP, referentka krátkodobých nájmů místností a tělocvičných zařízení
Vladimíra Černá - referentka správy bytů, ubytoven ZČU a nájmů nebytových prostor
Radovan Olšák - správa dataprojektorů a zpětných projektorů, audio-video-ozvučení
Ing. Zdeněk Kratochvíl - investiční technik
Ing. Tomáš Linda - investiční technik
Gabriela Langerová - investiční technik
Ing. Jan Bertl - investiční technik

Toto oddělení Provozu a služeb Západočeské univerzity v Plzni:

 • spravuje veškerou původní technickou a administrativní dokumentaci budov ZČU,
 • zajišťuje plánování investic zejména přípravu finančních plánů akcí zařazených do plánu investic dle platných limitů, prostřednictvím kvestora předkládá ke schválení roční plán investic,
 • zajišťuje na základě schváleného plánu investic přípravu a realizaci investiční výstavby (modernizace, rekonstrukce, technické zhodnocení),
 • zajišťuje dokumentaci pro přípravnou a projektovou dokumentaci staveb,
 • zajišťuje dodavatele k provádění staveb, zajišťuje provádění přejímky staveb, připravuje podklady pro reklamaci na závady staveb,
 • zadává a dozoruje stavební práce (charakteru opravy či drobné investice včetně havárií) a přebírá tyto práce od externích dodavatelů,
 • zajišťuje předávání staveb do užívání, provádí přejímku prvotního vybavení interiérů eventuálně provozních souborů, dodávek technologií,
 • připravuje podklady pro zpracování agendy daně z nemovitosti a připravuje smlouvy k věcným břemenům,
 • řídí a kontroluje provoz objektů ZČU prostřednictvím správců budov (s výjimkou SKM),
 • připravuje plán údržby a oprav budov,
 • zajišťuje opravy a údržbu budov prostřednictvím externích dodavatelů,
 • zajišťuje úklid vnitřních prostor (s výjimkou objektů spravovaných SKM),
 • zajišťuje správu bytů a ubytoven ZČU, včetně vedení jejich evidence,
 • zajišťuje administrativu a připravuje návrhy smluv o nájmech nemovitostí a nebytových prostor, výpůjčkách a vede jejich evidenci,
 • připravuje a uzavírá smlouvy na krátkodobé nájmy včetně kalkulace cen a vede jejich evidenci,
 • eviduje a vydává klíče v režimu centrálního klíče,
 • zajišťuje údržbu zeleně a venkovních prostor,
 • zajišťuje obsluhu, údržbu a zabezpečení audiovideo techniky ve veřejných učebnách a zasedacích místnostech ZČU, vč. plánu oprav a obnovy,
 • zajišťuje a udržuje chod pasportizace objektů v programu GTFacility a vede aktuální databázi jejich stavu a využití,
 • vede technickou agendu sportovních nářadí a zařízení a zajišťuje jejich opravy a revize.

Krátkodobý pronájem poslucháren a tělovýchovných zařízení


Budovy Plzeň Budovy FEK Cheb Budovy SKM Byty ZČU Ubytovny ZČU

Obrázek: Univerzitní areál na Borských polích (2005)

Budovy Plzeň

Husova 11, Plzeň
Chodské náměstí 1, Plzeň
Jungmannova 1, Plzeň
Jungmannova 3, Plzeň
Klatovská 51, Plzeň
Kollárova 19, Plzeň
Náměstí odboje 18, Plzeň
Riegrova 11, Plzeň
Riegrova 17, Plzeň

Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň
Sady Pětatřicátníků 16, Plzeň
Sady Pětatřicátníků 27, Plzeň
Sedláčkova 15, Plzeň
Sedláčkova 19, Plzeň
Sedláčkova 31, Plzeň
Sedláčkova 38, Plzeň
Teslova 5, 9, 9a, 11, areál VTP Plzeň
Tylova 18, Plzeň

Tylova 59, Plzeň
Univerzitní 8, Plzeň
Univerzitní 14, Plzeň
Univerzitní 18, Plzeň
Univerzitní 20, Plzeň
Univerzitní 22, Plzeň
Univerzitní 26, Plzeň
Univerzitní 28, Plzeň
Veleslavínova 42, Plzeň

Budovy FEK Cheb

Hradební 22, Cheb

Budovy SKM

Koleje:
Bolevecká ulice, Plzeň
Borská ulice, Plzeň
Máchova ulice, Plzeň
Dyleňská 24, Cheb


Menzy:
Menza 1 - Kollárova 19, Plzeň
Menza 4 - Univerzitní 12, Plzeň

Byty ZČU

Bolevecká 30, 32, Plzeň
Borská 53a, Plzeň
Bzenecká 9, Plzeň

Čermákova 58
Hodonínská 51
Hradební 22
Kollárova 19

Máchova 14
Nýřanská 16
Plaská 35
Sokolovská 87

Provozní řády parkovišť ZČU
Průkazy energetické náročnosti budov ZČU

Provozní doba budov ZČU

Četnost úklidů v budovách ZČU
Návody na ovládání AV techniky
Ceník služeb

Investiční akce ZČU

Patička